Vedtægter

 • 1 Foreningen er stiftet 23. oktober 1967. Foreningens hjemsted er Næstved kommune.
 • 2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 • 3 Foreningen er tilsluttet De Danske Skytteforeninger, DDS Vestsjælland og Dansk Handicap Idrætsforbund og er undergivet disse foreningers love og bestemmelser.
 • 4,1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig sig foreningens vedtægter, dog kan ingen optages uden et bestyrelsesmedlem godkendelse, som støttemedlem kan optages enhver.
 • 4,2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
 • 4,3 Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 • 4,4 Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.
 • 5,1 Foreningen ledes af en formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.
 • 5,2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
 • 5,3 Valgbar er ethvert medlem over 18 år.
 • 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer for 1. år ad gangen.
 • 7 Bestyrelsen fastsætter kontingent og patronpriser.
 • 8 Næstformanden er i tilfælde af formandens fravær dennes stedfortræder og overtager i så fald dennes rettigheder og pligter. Kassereren fører foreningens regnskab. Et bestyrelsesmedlem fører protokollen og enhver beslutning indføres i denne.
 • 9 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet
  eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
 • 9A,1 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen
  indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
 • 9A,2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentsforpligtelsen.
 • 9A,3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • 10,1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned og annonceres via bloggen på hjemmesiden, facebook og som opslag på foreningens skydebaner mindst 14 dage før afholdelsen.
 • 10,2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.
 • 10,3 Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
 • 10,4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves ved udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 • 10,5 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 • 11 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer, suppleant
 6. Eventuelt
 • 12 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 • 13 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
 • 14 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 15,1 Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
 • 15,2 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • 16 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen ved næste møde.
 • 17,1 Foreningen kan kun ophæves, når 2/3 af deltagerne på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 • 17,2 Ophører foreningen tilbageleveres til amtsforeningen alt, hvad foreningen måtte have modtaget til låns af denne samt kartoteker over registreringspligtige våben, ligesom foreningens ejendele og fane afleveres til midlertidig opbevaring.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2021